ACASA     AUTOTURISME     AUTOUTILITARE     DETALII     CONTACT   

I.                   PARTILE CONTRACTUALE 

1.       S.C. MAGCAR S.R.L. cu sediul in Oradea str: Corneliu Coposu nr:15 Jud. Bihor inmatriculata la O.R.C. Oradea sub nr. J05/1201/2009, C.U.I. 26042760, reprezentata de Maghiar Raul in calitate de administrator, denumita in continuare LOCATOR

2.  D-nul, D-na, ………………………..……….avand domiciliul in localitatea ………................. tara………. Str……………………………………........nr...…bloc.…..ap…….act de identitate Seria…… nr………….. CNP………………….........eliberat la data de………….de catre …..…….. permis de conducere nr………………..… eliberat la data de….……….de carte ………………. Mobil…………..……………… denumit in continuare LOCATAR,

I.                   DERULAREA CONTRACTULUI

            1.  LOCATORUL va pune la dispozitia LOCATARULUI, autoturismul mai sus indicat, astazi la data semnarii          contractului,acesta aflandu-se in bune conditii de functionare, fara a fi lovit, perfect functional cu toate accesoriile prevazute in contract in stare buna, lucru constatat si de LOCATAR si confirmat prin semnarea prezentului contract.

2.       Odata cu autoturismul, LOCATARUL va primi actele masinii (certificatul de inmatriculare si asigurarea  RCA) precum si un rand de chei aferente acestuia.

3.       LOCATARUL se obliga sa foloseasca autoturismul ca un bun proprietar, conform specificatiilor tehnice aleacestuia si sa-l intretina in stare buna de functionare pe toata perioada cat se afla in  folosinta sa.

4.       Limita maxima de kilomerti pe care LOCATARUL poate sa o faca intr-o zi este de 400 km in caz contrar acesta va fi nevoit sa plateasca LACATORULUI suma de 20 lei pentru fiecare 100 de  km parcursi in plus.

 II.               GARANTII

1.       La data semnarii contractului de inchiriere, LOCATARUL va lasa o garantie in functie de masina pe care o doreste, intre  300 lei si 700 lei garantie ce va fi returnata LOCATARULUI la data returnarii autoturismului daca acesta nu a suferit avarii din vina acestuia. 

2.      Totodata, LOCATARUL va lasa copii dupa actele sale de identitate, permisul de conducere,actele societatii (certificate de inmatriculare, cod unic de inregistrare, delegatie si copie dupa actele de identitate ale delegatului, daca este cazul) semnate si cu mentiunea “CONFORM CU ORIGINALUL”

3.       LOCATORUL va instiinta LOCATARUL ca autovehiculul are POLITA DE ASIGURARE CASCO  ceea ce nu-l va exonera pe LOCATAR de luarea de masuri preventive impotriva furtului (parcarea in locuri illuminate, inchiderea autoturismului, pastrarea actelor asupra sa, cuplarea sistemului de alarma, etc)

III.            RASPUNDEREA CONTRACTUALA

1.       Partile semnatare inteleg sa-si indeplineasca obligatiile asumate in prezentul contract cu buna credinta si responsabilitate profesionala. In caz de nerespectare a obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa va suporta neconditionat prejudicial creat.

2.       LOCATARUL se obliga sa exploateze autovehiculul, obiect al prezentului contract, conform    instructiunilor tehnice, in caz contrar va raspunde neconditionat de consecintele ce decurg din exploatarea necorespunzatoare a acestuia.

3.   LOCATARUL se obliga sa suporte, in cazul in care a produs prejudicii prin exploatarea  necorespunzatoare        a   autovehiculului ce face obiectul prezentului contract, contravaloarea pieselor de schimb, a manoperei precum si a perioadei de stationare a autovehicului pe perioada reparatiilor, calculata la chiria pe zi stabilita in prezentul contract.

4.   Totodata LOCATARUL se obliga sa NU incheie contracte de sublocatiune privind prezentul  autovehicol, fara acordul LOCATORULUI si sa nu iasa din tara decat dupa incheierea cu LOCATORUL a documentelor aferente.  

2.       Platile ajunse la scadenta si neonorate se considera de drept in intarziere, fara Notificare, conform Art. 1079 Cod Civil. Intarzierea nejustificata si neanuntata va fi sanctionata cu 250 Euro/zi intarziere

 

INTARZIEREA NEJUSTIFICATA SI NEANUNTATA MAI MULT DE 72 DE ORE VA FI CONSIDERATA DREPT FURT DIN AVUTUL PRIVAT FACANDU-SE APEL LA ORGANELE COMPETENTE PENTRU RECUPERAREA BUNULUI SI REPARAREA DAUNELOR CREATE

 

3.       Solutionarea problemelor aparute pe durata derularii contractului se va face pe cat posibil pe cale amiabila dar tinandu-se cont de prevederile internationale in materie de transporturi iar in caz contrar se va apela la instantele judecatoresti din localitatea unde se afla adresa juridical a LOCATORULUI.

 

IV.             CLAUZE DE CONFIDENTIALITATE

1.       Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor inscrise in prezentul contract si a informatiilor obtinute pe parcursul colaborarii.

 

V.                DISPOZITII FINALE

1.       Prezentul contract constituie singurul instument juridic pentru solutionarea eventualelor litigii intre parti, pe cale amiabila sau prin actiune adresata instantelor competente conform Cap VIII.

2.       Orice modificare in prezentul contract se va face numai cu acordul ambelor parti.

3.       Partile contractante nu vor avea dreptul sa transfere obligatiile sau drepturile ce decurg din prezentul contract, unei terte parti, fara acordul scris al celeilalte parti.

4.      Prezentul contract a fost incheiat in 2(doua) exmplare, ambele parti  avand forta juridica egala, cate unul pentru fiecare parte.